Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

ZBOŽÍ VÁM DORUČÍ

ČESKÁ POŠTA

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje

LUBOMÍR PLUTA
MEZI CESTAMI 1327
735 53 DOLNÍ LUTYNĚ
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 737 71 236
DIČ: CZ7903115165

obchodprostavby@seznam.cz

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH )a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Náklady na dopravu objednávek jsou stanoveny dle tarifu prodávajícího, kupující je o nich informován před dokončením objednávky.

Informace o přijímaných způsobech platby:

- dobírka - kupující uhradí zboží doručovateli v hotovosti při převzetí zboží

- platba předem - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2000511483/2010

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nená právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.


Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní , nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky,pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem ", prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů.

Kupující je povinen, zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího.

Uvedená lhůta je určená k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nelze to však chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu nebo číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, za poškození se pro tyto účely považuje i nedůvodné odstranění ochranných plomb a nálepek. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Pro vrácení kupní ceny, ponížené o výdaje vynaložené k přepravě zboží k zákazníkovi, je nutné splnit všechny výše uvedené podmínky. V takovém případě budou finanční prostředky vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, neúpný nebo poškozený obal), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst.1 občanského zákoníku je povinen prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Prodávající je povinen zboží poté také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížená hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.

Částka za vrácené zboží bude vždy navíc ponížená o náklady, které prodávajícímu vznikly přepravou zboží k zákazníkovi.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem -Momentálně nedostupné - v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.


Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nená sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá je množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinnen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovída za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouv (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace po stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady,která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom,že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.


Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasi s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smlouvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Řešení sporů

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

V případě sporu z kupní smlouvy má spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporů podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele

Mimosoudní vyřizování stížností zprostředkovává také dTest, o.p.s, IČO: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 (www.dtest.cz). Tento postup není mimosoudním řešením sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a není jím dotčeno uplatnění nároků u příslušného soudu nebo u subjektu mimosoudního řešení sporů.

 

Ostatní

Spotřebitel-kupující je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.ledna 2014.


Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz